កញ្ចក់អុបទិកអុបទិក

Uncategorized

ការងារកញ្ចក់តែងតែជាបុណ្យសម្រាប់ភ្នែកជាពិសេសនៅពេលដែលកញ្ចក់ក្តៅ។ មើលដូចជាកញ្ចក់ Nikkor ត្រូវបានធ្វើពីដើមដល់ចប់។ វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលបានឃើញការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្វែងរកដោយភ្នែកសម្រាប់ពិការភាពការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការឆ្លុះបញ្ចាំងភាពច្បាស់លាស់។ ល។

អ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លះគឺជាចំនួនការងារដែលបានចូលក្នុងការចម្រាញ់កញ្ចក់មុនពេលវាត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងកញ្ចក់កែវ។ ខ្ញុំសូមសន្មតថាការងារភាគច្រើននឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពី។

Leave a Reply

Your email address will not be published.