ថាមពលវារីអគ្គិសនីនៅក្នុងស្បែកជើងរបស់អ្នក

មតិយោបល់ទាំងអស់នៅលើស្ទីលមួយឡែកវាពិតជាត្រជាក់ណាស់។ ពួកគេមានថាមពលផលិតដោយថាមពលដែលប្រើប្រាស់ទឹកក៏ដូចជាទួរប៊ីនតិចតួច។ នៅពេលអ្នកចុះចេញពីតំណែងទឹកត្រូវបានទាមទារជាមួយទួរប៊ីនក៏ដូចជាធ្វើឱ្យសង្សារត្រឡប់មកវិញទៅនឹងអាងស្តុកទឹកនៅពេលអ្នកលើកជើងរបស់អ្នក។ វាមិនអាចកែប្រែពិភពលោក, ទោះជាយ៉ាងណាពិតជាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់។ នេះរំ us កយើងពីស្បែកជើងទាំងនោះដែលយើងប្រើដើម្បីបូមឡើងរហូតដល់ពួកគេផ្ទុះឡើង។

Leave a Reply

Your email address will not be published.