មីស៊ីលឡាន់ឆ័រចំណុចប្រទាក់ iPhone

Uncategorized

[Pedram] បានផ្ញើគំរោងអូស៊ីអេសអេសអេសរបស់គាត់របស់គាត់។ គាត់បានកើតឡើងដើម្បីឱ្យមានមីស៊ីលយូអេសប៊ីមួយចំនួននៅជុំវិញ។ ដោយបានបាត់បង់ការចាប់ឆ្នោតដំបូងរបស់ពួកគេគាត់ចង់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីធ្វើឱ្យវាធុញទ្រាន់។ គាត់បានសរសេរចំណុចប្រទាក់មួយនៅ Python ដូច្នេះគាត់អាចគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបើកដំណើរការតាមរយៈទូរស័ព្ទ iPhone របស់គាត់។ យើងមិនយល់ពីរបៀបដែលវាខុសគ្នាឆ្ងាយពីការគ្រប់គ្រងពួកវាដោយកុំព្យួទ័រនោះទេប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជាបានដាក់ចំនួនការងារល្អទៅក្នុងវា។

Leave a Reply

Your email address will not be published.