អ្នកបានសាងសង់អំពៅដែលបានសាងសង់យ៉ាងទាន់សម័យ

Uncategorized

អំពៅនេះគឺសាមញ្ញណាស់ហើយស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់។ [លោក Bill Lewey] បានធ្វើរឿងនេះហើយមានទំហំធំល្មមនឹងធ្វើក្រដាសទាំងមូលឱ្យបានលំអិត។ មានរូបភាពជាច្រើននៃការស្ថាបនាសម្រាប់អ្នកដែលអ្នកត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅដោយការកាត់រាងរដុបគ្រប់ផ្លូវរហូតដល់ការបញ្ចប់។

ខ្ញុំបញ្ចូលរូបភាពមួយចំនួននៅខាងក្រោមប៉ុន្តែអ្នកពិតជាត្រូវតែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់គាត់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់អ្នកនឹងមិនសោកស្តាយឡើយ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.