តំណភ្ជាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Hackaday

ជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀង AOL ខ្ញុំបានលឺថា “ការចងចាំ Winamp … ” Waxy មានតំណចាស្ទីនហ្វ្រង់ដែលខ្ញុំត្រូវការ។

វាមានអាយុតិចជាងមួយសប្តាហ៍ពីព្រោះប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃដែលខ្ញុំធ្លាប់ទិញម៉ូនីទ័ររបស់ខ្ញុំផុតកំណត់; ឥឡូវអ្នកអាចទទួលបានចំនួន 24 “របស់ក្រុមហ៊ុន Dell ក្នុងតម្លៃ 780 ដុល្លារ។ ហ៊ម

Leave a Reply

Your email address will not be published.